องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 21 ก.ค. 2558 ]231
2 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ก.ค. 2558 ]202
3 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ก.ค. 2558 ]210
4 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 [ 21 ก.ค. 2558 ]229
5 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง [ 21 ก.ค. 2558 ]218
6 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ก.ค. 2558 ]225
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]248
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]220
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]230
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]236
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]222
12 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ [ 21 ก.ค. 2558 ]223
13 การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ [ 21 ก.ค. 2558 ]221
14 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ก.ค. 2558 ]204
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 21 ก.ค. 2558 ]222
16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]216
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]214
18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงน้ำมัน [ 21 ก.ค. 2558 ]223
19 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]225