องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 [ 1 มิ.ย. 2560 ]263
2 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่1)พ.ศ.2542 [ 1 มิ.ย. 2560 ]237
3 พรบ.ภาษีป้าย(ฉบับที่1-2)พ.ศ.2510-2534 [ 1 มิ.ย. 2560 ]271
4 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ฉบับที่1-5)พ.ศ.2547-2543 [ 1 มิ.ย. 2560 ]259
5 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่(ฉบับที่1-3)พ.ศ.2508-2543 [ 1 มิ.ย. 2560 ]271
6 พรบ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2542 [ 1 มิ.ย. 2560 ]244
7 พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 [ 1 มิ.ย. 2560 ]257
8 พรบ.การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 มิ.ย. 2560 ]253
9 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2554 [ 1 มิ.ย. 2560 ]250
10 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2546 [ 1 มิ.ย. 2560 ]259
11 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่1)พ.ศ.2545 [ 1 มิ.ย. 2560 ]278
12 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่3)พ.ศ.2548 [ 1 มิ.ย. 2560 ]245
13 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่2)พ.ศ.2545 [ 1 มิ.ย. 2560 ]283
14 พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่1)พ.ศ.2542 [ 1 มิ.ย. 2560 ]245
15 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 1 มิ.ย. 2560 ]254
16 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 1 มิ.ย. 2560 ]253
17 พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 [ 1 มิ.ย. 2560 ]262
18 พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่1) พ.ศ.2535 [ 1 มิ.ย. 2560 ]251
19 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 มิ.ย. 2560 ]256
20 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 [ 1 มิ.ย. 2560 ]262
 
หน้า 1|2|3|4