องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานอบต.เพชรชมภูและผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 29 ส.ค.2562 เวลา 07.00น. อบต.เพชรชมภูได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานอบต.เพชรชมภูและผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ วัดเขาน้ำตกวังชมภู 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของอบต.เพชรชมภูใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่

๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ

๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน    เอกสารประกอบ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานอบต.เพชรชมภูและผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2562
 
โครงการจริยธรรม
โครงการจริยธรรม
โครงการจริยธรรม
โครงการจริยธรรม
โครงการจริยธรรม
    วันที่ลงข่าว
: 29 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ