องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดสมุทรสาคร

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 และจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ดังนี้

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้เป็นชุมชนสีขาวและสร้างเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด บ่อนการพนัน แรงงานผิดกฎหมาย และการป้องกันโควิด - 19 

จังหวัดสมุทรสาคร  ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนผลิตหน้ากากผ้าเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง



    เอกสารประกอบ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดสมุทรสาคร
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ