องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย หลักสูตร การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย

หลักสูตร การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จำนวน 20 คน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย หลักสูตร การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หลักสูตร 18 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู ได้มีทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

1. ต้องมีอายุระหว่าง 55 – 59 ปี (ไม่จำกัดเพศ)  

2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู

เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                 จำนวน 1 ฉบับ  

การสมัคร

ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมสามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและนำมายื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานพัฒนาชุมชน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวน  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 087-482 5212

ใบสมัคร :

http://www.dsd.go.th/DSD/Doc/ShowDetails2559/3865    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย หลักสูตร การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 
ประชาสัมพันธ์
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ